Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for køb foretaget på Bolind Webshop

Gældende pr. 1.9.2023


1 Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter tidligere versioner og gælder alle tilbud, ordrer, salgsaftaler og leverancer, herunder eksempelvis ordrer afgivet og aftaler indgået via telefon, webshop, e-mail, brev eller i forbindelse med konsulentbesøg, vedrørende Bolinds produkter og tjenesteydelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

1.2 Bolind sælger ikke produkter og tjenesteydelser til forbrugere, og nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder derfor alene for Bolinds salg til erhvervsdrivende.

1.3 Levering af varer sker i henhold til Købelovens bestemmelser

 2 Tilbud

2.1 Alle tilbud, der afgives uden angivelse af acceptfrist, bortfalder automatisk senest 5 arbejdsdage efter datoen for tilbuddets dato, hvis ikke accept fra køber forinden er kommet frem til Bolind.

 3 Pris

3.1 Alle oplyste priser er i danske kroner og eksklusive moms og eventuelle afgifter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af det oplyste.

3.2 Bolind forbeholder sig ret til at ændre i standard– og listepriser uden varsel med virkning for fremtidige ordrer og aftaler samt ikke accepterede tilbud.

3.3 Der tages forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.
 4 Ordreafgivelse

4.1 Ordreafgivelse kan bindende ske til Bolind enten telefonisk, mundtlig ved konsulentbesøg eller skriftligt vha. telefax, e-mail, webshop, EDI eller brev.

4.2 En ordre kan ikke anses for accepteret af Bolind, førend denne skriftligt er bekræftet af Bolind, eller levering af det ordrede er sket, afhængig af, hvad der er først i tid.

 5 Brugere på Bolinds webshop

5.1 Ved tilmelding som bruger af Bolinds webshop tildeles et unikt brugernavn og adgangskode.

5.2 Kunder hos Bolind, der er oprettet som brugere på Bolinds webshop, er selv ansvarlige for at opbevare brugernavn og password sikkert, således at misbrug undgås. Ligeledes er kunden selv ansvarlig for, at kun medarbejdere, der har beføjelse til at handle på boligforeningens/kundens vegne, har adgang til loginoplysningerne til Bolinds webshop.

5.3 Ved ophør af en medarbejders ansættelse hos kunden, er det kundens ansvar at kontakte Bolind, så loginoplysningerne kan ændres, og/eller medarbejderens login lukkes.

 6 Måltagning mv.

6.1 Såfremt Bolind bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager Bolind noget ansvar for fejl eller mangler ved bistanden.

 7 Ændring af en ordre

7.1 Såfremt køber ønsker at ændre en ordre, der allerede er afgivet til Bolind, skal Bolind kontaktes telefonisk på telefon 39 539 539. Bolind er ikke forpligtet til at acceptere en ordreændring uden betaling, men vil eventuelt være indstillet på at acceptere en ordreændring, såfremt ordren endnu ikke er afsendt og ej heller har resulteret i Bolinds bestilling af varer hos tredjepart.


7.2 Der henvises i øvrigt til bestemmelserne omkring ret til returnering af varer nedenfor pkt. 15.6.1 Såfremt Bolind bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager Bolind noget ansvar for fejl eller mangler ved bistanden.

 8 Levering

8.1 Alle ordrer over DKK 1.000 ex moms leveres DAP i henhold til Incoterms 2020 på den af køber anførte leveringsadresse.

8.2 Alle ordrer under DKK 1.000 ex moms pålægges et leveringsgebyr på DKK 95 ex moms per forsendelse

8.3 Såfremt andet ikke er aftalt, vil Bolind kunne vælge at dellevere en ordre, der af en eller anden grund ikke kan leveres samlet eller fuldstændig.

8.4 Fra modtagelse af købers ordre, er der som udgangspunkt følgende leveringstid:

2-3 arbejdsdages leveringstid på driftsvarer fra standardsortimentet
2 arbejdsdages leveringstid på hvidevarer. Hvis der skal foretages montering af nye samt bortskaffelse af gamle hvidevarer, kontakter Bolind beboeren direkte og aftaler fast leveringstidspunkt

 

8.5 Ovenstående samt den af Bolind i forbindelse med ordreafgivelsen oplyste leveringstid er alene at betragte som Bolinds uforbindende estimat baseret på Bolinds viden og erfaringer. Bolind oplyser køber om den bindende leveringsdato, når denne er endeligt fastlagt.


8.6 Når der købes hårde hvidevarer med montering hos Bolind, forestår Bolind følgende:

  • Bolind kontakter beboer/lejer og aftaler tidspunkt for udskiftning
  • Bolind leverer og bærer produktet ind/op
  • Bolind udpakker produktet og bortskaffer emballagen
  • Bolind tilslutter det leverede til lovlig fremført og brugbar installation
  • Bolind tager det gamle produkt med og bortskaffer det på miljørigtig, lovlig, forsvarlig vis

8.7 Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er Bolind berettiget til at fremsende faktura og kræve betaling, som var levering sket til det aftalte tidspunkt. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet og Bolind er berettiget til at opkræve rimelig lagerleje indtil endelig levering er fuldført.

 9 Forsinkelse

9.1 Såfremt en levering er forsinket i forhold til den endelige bindende leveringsdato, jf. pkt. 8.3, sidste punktum, er køber berettiget til skriftligt at meddele Bolind en sidste rimelig frist for levering. Hvis køber ønsker at hæve ordren for det tilfælde, at Bolind fortsat ikke leverer inden for den af køber herved meddelte rimelige frist for levering, skal køber angive dette i forbindelse med meddelelsen om leveringsfristen.

9.2 Hvis Bolind fortsat ikke har leveret senest 5 (fem) arbejdsdage efter den af køber fastsatte rimelige leveringsfrist, er køber berettiget til at hæve ordren, forudsat at købers ophævelse sker før Bolinds levering.

9.3 Køber er ikke berettiget til nogen former for erstatning i tilfælde af forsinkelse.

 10 Force majeure

10.1 Bolind er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af en aftale, når den forsinkede eller manglende opfyldelse hindres ved udefra kommende begivenheder, der er af en sådan art, at selv ikke forsvarlige forholdsregler efter almindelig erfaring kunne have sikret opfyldelse, eksempelvis som følge af krig, indførselsforbud, strejke, brand, myndighedsindgreb, knaphed af varer eller lignende.

 11 Emballage

11.1 Såfremt produktprisen er inklusive emballage, tages den pågældende emballage ikke retur. I det omfang produktprisen ikke inkluderer emballagen, faktureres emballagen særskilt, og det fakturerede beløb vil blive godtgjort, hvis emballagen returneres franko i uskadt stand inden 30 dage fra fakturadato.12 Betaling

12.1 Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant 8 dage efter levering.

12.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er køber pligtig at svare morarenter af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

12.3 Bolind beregner sig et gebyr på DKK 100 pr. rykker.

12.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Bolind, som ikke skriftligt er anerkendt af Bolind, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

12.5 Bolind forbeholder sig ret til at stille krav om, at køber stiller bankgaranti eller anden af Bolind godkendt garanti for betaling af kontraktsummen, inkl. moms.

12.6 Bolind har ejendomsforbehold i de leverede produkter indtil fuld betaling er modtaget, hvorefter ejendomsretten overgår til kunden.

 13 Ejendomsforbehold

13.1 Bolind forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, i det omfang det er muligt i henhold til gældende ret, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt til Bolind.

13.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterer ved salget.
 14 Mangler og reklamation

14.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, at køber er i stand til at konstatere, at det er de korrekte varer og den korrekte mængde, der er leveret, samt at der ikke er synlige fejl og/eller mangler.

14.2 Hvis der er tale om manko, fejlleverancer eller synlige fejl og/eller mangler, herunder hvis emballagen er beskadiget, skal køber:

 

  • 1. straks skriftligt reklamere til salg@bolind.dk  med oplysning om følgeseddelnummer, varenummeret på den beskadigede vare samt en beskrivelse af skaden, samt
  • 2. straks ved modtagelsen reklamere skriftligt overfor fragtmanden ved angivelse på fragtbrevet eller tilsvarende, at varen er modtaget med forbehold for manko eller skader på  indholdet.

 

14.3 Såfremt køber ikke straks reklamerer over synlig manko, fejl eller mangler som anført ovenfor pkt. 14.2, fortaber køber retten til at gøre det misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af pågældende forhold.

14.4 I tilfælde af ikke synlige fejl og mangler, skal køber reklamere straks, fejlen eller manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Alle reklamationer skal dog være fremsat senest 24 måneder efter levering, idet køber i modsat fald fortaber muligheden for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

14.5 Pr. den 1. september 2023 yder Bolind, på udvalgte produkter, 5 års garanti. De udvalgte produkter vil være tydeligt mærket på Bolinds webshop, samt det vil fremgå af ordrebekræftelse og faktura, hvis et produkt er omfattet af den udvidede garanti. Garantien dækker ikke, hvis fejlen eller manglen er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd, der har medført manglen.

14.6 En reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter, at fejlen er konstateret. Reklamerer du indenfor 30 dage efter fejlen er opstået vil reklamationen betragtes som rettidig, dog med den begrænsning at alle reklamationer skal være fremsat indenfor henholdsvis 2 år og 5 år, hvis det er et produkt med udvidet garanti.

14.7 I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation, forestår Bolind efter eget valg og på egen regning udbedring eller ombytning af det leverede. Såfremt Bolind inden rimelig tid gennemfører udbedring eller ombytning, har køber ikke ret til at gøre andre mangelsbeføjelser, herunder eksempelvis forholdsmæssigt afslag, erstatning eller ophævelse, gældende. 

 15 Returnering af varer

15.1 Returnering eller kreditering af produkter kan kun foregå efter forudgående aftale med Bolind (oplys fakturanummer ved henvendelse) og ved tildeling af et returordrenummer. Returforsendelsen skal indeholde returordrenummer og returfølgeseddel. Returnering skal ske inden for 3 dage fra indgåelsen af aftalen herom med Bolind, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Bolind.

For så vidt angår mangelfulde leverancer henvises til pkt. 14 ovenfor.

15.2 Fejlbestilte standardvarer
Fejlbestilte standardvarer vil normalt efter aftale kunne returneres mod et fradrag på 20 % af fakturaprisen, såfremt returneringen sker inden 14 dage fra modtaget levering, og forudsat at produktet er ubrugt, uskadt og i original emballage. Bolind afhenter varen hos køber mod et fragtgebyr på normalt DKK 150 (ved afhentningsadresser i Danmark, dog ikke fra ikke brofaste områder).

15.3 Fejlbestilte specialvarer
Det er ikke muligt at returnere fejlbestilte specialvarer. Specialvarer er varer, der er bestilt hjem specielt til kunden, samt varer, der er specialfremstillet til kunden. Specialvarer kan ikke købes på Bolinds webshop.
 16 Produktansvar

16.1 Bolind er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at Bolinds produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 17 Ansvarsbegrænsning

17.1 Bolind påtager sig i intet tilfælde ansvaret for indirekte skade eller følgestab, herunder eksempelvis driftstab eller profittab, eller tab som kunne have været undgået ved rimelige foranstaltninger, herunder sikkerhedskopiering af data.

17.2 Bolind påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

17.3 Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.
 18 Lovvalg og værneting

18.1 Tilbud og aftaler vedrørende Bolinds produkter og tjenesteydelser samt leverancer heraf er underlagt dansk ret.

18.2 Tvister vedrørende tilbud og aftaler vedrørende Bolinds produkter og tjenesteydelser samt leverancer heraf afgøres af retten ved Bolinds hjemting.


 

Gå til toppen